top of page

ข้อกำหนดด้านการเงิน


ข้อกำหนดด้านการเงินเป็นส่วนหนึ่งของเอกสารสำคัญในการขอวีซ่าประเทศออสเตรเลีย ผู้สมัครทุกคนต้องมีเอกสารแสดงการเงินย้อนหลัง 6 เดือน ไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนตนเองหรือมีผู้สนันสนุนก็ตาม

ส่วนหลักเกณฑ์ในการพิจารณาอื่น ๆ ในการขอวีซ่านักเรียนออสเตรเลีย ยังคงอิงมาตรฐานเดิม เช่น

 1. วัตถุประสงค์ในการไปเรียนที่ประเทศออสเตรเลีย

 2. เกณฑ์การพิจารณาโดยใช้ GTE

 3. ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง

 4. ผู้เรียนมีประกันสุขภาพตลอดระยะเวลาที่ทำการศึกษาอยู่ที่ออสเตรเลีย

 5. หากเป็นเด็กที่อายุต่ำกว่า 18 ปี ต้องได้รับการดูแลที่เหมาะสมตามกฎของประเทศออสเตรเลีย

แต่เนื่องด้วยการจัดลำดับ immigration risk เมือวันที่ 31 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา สถานทูตต้องการให้ยื่นเอกสารเพิ่มเติมในส่วนของหลักฐานทางการเงินย้อนหลัง 6 เดือน

หลักฐานการเงินย้อนหลัง 6 เดือน

หลักฐานซึ่งแสดงว่า ผู้สมัครมีทุนทรัพย์ส่วนตัวที่เพียงพอ หรือสามารถหาทุนทรัพย์เพียงพอที่จะครอบคลุมค่าใช้จ่าย ของตัวท่านเอง (และสมาชิกในครอบครัว แม้ไม่มีจุดประสงค์จะเดินทางไปอาศัยอยู่ในประเทศออสเตรเลียพร้อมกับท่าน) ในระยะเวลา 12 เดือนแรกของการศึกษาและอยู่อาศัยในประเทศออสเตรเลีย และผู้สมัครยังต้องแสดงหลักฐานว่าท่านมีทุนทรัพย์ส่วนตัวที่เพียงพอเพื่อครอบคลุมค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี การเดินทาง, ค่าเล่าเรียน และ ค่าครองชีพ

ให้ใช้หลักเกณฑ์เอกสารทางการเงินเหมือนที่ผ่านมา คือ ความเคลื่อนไหวทางการเงินย้อนหลัง 6 เดือน โดยมียอดเงินที่สามารถถอนใช้ได้ ดังนี้

การเดินทาง

 • ตั๋วเครื่องบินไป-กลับประเทศออสเตรเลีย (ประมาณ 25,000 บาท)

ค่าเล่าเรียน

 • ตามจริง จาก letter of offer ของทางโรงเรียน จะแสดงค่าเรียนทั้งหมด สมมติลงเรียน 1 ปี AUD 10,830 (แปลงเป็นเงินบาท ประมาณ 303,240 บาท)

ค่าครองชีพ

 • Student/guardian – AUD 19,830 (แปลงเป็นเงินบาท ประมาณ 550,000 บาท)

 • Partner/spouse – AUD 6,940

 • Child – AUD 2,970

เพราะฉะนั้น สำหรับนักเรียนที่ลงเรียน 1 ปี ความเคลื่อนไหวทางการเงินย้อนหลัง 6 เดือน ต้องมีเงินที่สามารถถอนใช้ได้ 25,000 + 303,240 + 550,00 = 878,240 บาท โดยประมาณ มากน้อยขึ้นอยู่กับระยะเวลาเรียน สถาบันการเรียน และตั๋ว ไป-กลับ

สำหรับผลระดับภาษาอังกฤษนั้น จะขึ้นอยู่กับประเภทของหลักสูตรและประวัติของผู้เรียน ซึ่งหากผู้เรียนอยู่ในปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งตามด้านล่างนี้ ก็ไม่จำเป็นต้องยื่นผลภาษาอังกฤษประกอบการยื่นวีซ่านักเรียน

 • ลงทะเบียนเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษ (ELICOS) เพียงอย่างเดียว

 • ลงทะเบียนเรียนหลักสูตร นักเรียนแลกเปลี่ยนระดับมัธยมศึกษา (Secondary Exchange programmes)

 • ลงทะเบียนเรียนหลักสูตร ศึกษาวิจัยในระดับอุดมศึกษา (Postgraduate Research courses)

 • ลงทะเบียนเรียนหลักสูตรที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรของประเทศออสเตรเลีย (Foreign Affairs or Defence sponsored students)

 • เป็นนักเรียนที่เรียนและสำเร็จการศึกษาจากประเทศดังต่อไปนี้ Australia, Canada, New Zealand, South Africa, or the Republic of Ireland ออสเตรเลีย แคนาดา นิวซีแลนด์ แอฟริกาใต้ หรือ สาธารณรัฐไอร์แลนด์ มาไม่น้อยกว่า 5 ปี

 • เป็นประชากร หรือถือหนังสือเดินทางของประเทศดังต่อไปนี้ UK, USA, Canada, NZ or Republic of Ireland สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา แคนาดา นิวซีแลนด์ และสาธารณรัฐไอร์แลนด์

 • เป็นนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในออสเตรเลีย หลักสูตรที่เปิดสอนเป็นภาษาอังกฤษ ในระดับตั้งแต่ Senior Secondary Certificate of Education หรือ Certificate IV หรือระดับที่สูงกว่า มาแล้วอย่างน้อย 2 ปี ก่อนที่จะสมัครวีซ่านักเรียน

ที่มา: www.border.gov.au

update 01/04/17

You Might Also Like:
bottom of page