Statement หมายถึงข้อมูลบันทึกรายการเคลื่อนไหวของบัญชีธนาคาร ภาษาชาวบ้านก็คือ การขอดูรายการบัญชีธนาคารย้อนหลังซึ่งจะมีข้อมูลทั้งฝากและถอนให้ดูทั้งหมด และขึ้นอยู่กับการเรียกดูว่าจะย้อนหลังไปกี่เดือน โดยปกติก็เริ่มตั้งแต่ 3 เดือน 6 เดือน 12 เดือน หรือมากกว่านั้นก็แล้วแต่เรา

มีความสำคัญและจำเป็นอย่างไร

Statement มีความสำคัญและจำเป็นมากหากเราต้องไปทำธุรกรรมทางการเงินใหญ่ ๆ เนื่องจากว่าตอนนี้การทำธุระกรรมทางการเงินอะไรส่วนใหญ่นอกจากเอกสารประจำตัวหลัก ๆ แล้ว เขายังต้องเรียกดูการเคลื่อนไหวทางบัญชีย้อนหลังของเราด้วย เพื่อเป็นหลักฐานในการยืนยันว่าเราจะมีเงินพอในการรับผิดชอบค่าใช้จ่าย เช่น การขอ Statement ในการทำวีซ่าเพื่อไปเรียนต่อต่างประเทศ

เพื่อใช้เป็นหลักฐานแสดงให้เห็นว่าเราสามารถที่จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ได้อย่างครอบคลุมตลอดระยะเวลาที่อยู่ที่นั่น

yOUR STATEMENT

จำเป็นต้องครอบคลุมค่าใช้จ่ายดังนี้

 การเดินทาง, ค่าเล่าเรียน และ ค่าครองชีพ 

City Skyline Skyscapers
Navigating in Woods
Audiovisual Conference
Party
Cycle
ติดต่อเรา

มั่นใจได้ว่า เราใส่ใจรายละเอียดและอยากช่วยเหลือตามขั้นตอนการขอวีซ่า จะไม่มีการเรียกเก็บค่าวีซ่าหรือค่ามัดจำใดๆก่อนทั้งสิ้น จนกว่าทีมงานจะ ประเมินโอกาสวีซ่าและตรวจสอบเอกสารต่างๆ ครบถ้วนแล้ว ทั้งนี้เพื่อความแม่นยำและรวจเร็วในการดำเนินการขอวีซ่า

 

Read More

 

Pick me Agency © 2017 Education Agency Service by Pick me Design.