City Skyline Skyscapers
Navigating in Woods
Audiovisual Conference
Party
Cycle
ติดต่อเรา

มั่นใจได้ว่า เราใส่ใจรายละเอียดและอยากช่วยเหลือตามขั้นตอนการขอวีซ่า จะไม่มีการเรียกเก็บค่าวีซ่าหรือค่ามัดจำใดๆก่อนทั้งสิ้น จนกว่าทีมงานจะ ประเมินโอกาสวีซ่าและตรวจสอบเอกสารต่างๆ ครบถ้วนแล้ว ทั้งนี้เพื่อความแม่นยำและรวจเร็วในการดำเนินการขอวีซ่า

 

Read More

 

Pick me Agency © 2017 Education Agency Service by Pick me Design.